top of page

Denne bukett med 12 forskjellige ideer representerer svaret fra Hel-Max Miljøkonsult på Hurum kommunes omstillings program (Hurum2020) idékonkurransen: "Grønne Lure Huringer". 

Min tilgang for de 12 ideer er å illustrere hvordan det er mulig med relativ enkle midler å gjøre Hurum kommune robust og bærekraftig; Å demonstrere og profilere at Hurum er et attraktiv sted for målrettet vekst av framtidsorienterte barnefamilier.

Helhetlig Sykkelveinett for Hurum

Hovedmålet er å gjøre det attraktivt for flest mulig å sykle for alle i Hurum via natur og nytenking. Dette er økonomisk mulig ved å forbinde eksisterende sykkel- og turstrekninger mellom Hurums tettsteder mest mulig, spesielt når dette bidrar til mere sikre sykkel/gang vennlig trasseer, vekk fra sterkt trafikkerte veie.

 

En helhetlig sykkelstrategi for Hurum vil bidra til at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. En målrettet satsning på sykkelbruk i Hurum vil kunne gi flere et effektivt, miljøvennlig og helsebringende alternativ til bruk av bil. Beregninger fra TØI viser at samfunnsøkonomisk sett er tilrettelegging for sykling noen av de mest lønnsomme investeringene vi kan gjøre.

Tilsynelatende er eneste årsak til at dette forslag (tilsendt samtlige kommunalpolitikere i juni 2015) ikke blir rørt grunna angst for at sykkelveier utenfor veivesenets vei-korridorer muligens blir en kommunal utgift (ikke minst i forhold til vedlikehold) samt at Hurums trafikk planlegging er bortdelegert til Lier. Erfaringer fra mer progressive kommunestyrer og veievesenets manualer viser imidlertid at forslaget er økonomisk bærekraftig, innovativt, vil medvirke til at redusere Co2 utledningene og forhøye folkehelsen, samt brande Hurum som en mer attraktiv kommune å bosette seg i. Ski kommune linket viser hvordan sykkelveinettet kan designes med borgerne

Hurum Smart Busses

Hovedmålet er å redusere CO2 forbruket fra privat og kollektiv transport, samtidig med at kollektiv transport på Hurum blir smartere, bruker tilpasset og fleksibelt. Dette gjøres ved å følge internasjonal erfaringer for et app-basert tilkalle basert transport system betjent av elektriske mini-busser.

 

Det er tide å følge med tiden og arrangere for at kollektiv transport blir tilpasset brukerne, framfor nåværende opplegg hvor brukerne må tilpasses Brakar sine timeplaner. Forestill dere 3-5 sånne 7-seter elbiler der serviserer Hurum via et GPS basert tilkalde-app og derved erstatter hovedparten av de faste busruter. Systemet er i bruk i lang rekke likestillet regioner i Europa og hedder "Demand responsive transport (DRT)".

 

Om Hurum2020 satset på å adaptere og promovere et Hurum-basert DRT system, kjørt av ansatte på faste tariffer, da vil kommunen utvilsomt spare en del utgifter på ueffektive Brakar busser samt subsiduering av taxa tariffer. Sentralt vil det redusere bruk av store diesel busser på veiene i kommunen; mindre biler vil indirekte oppbygge innbyggernes sosiale nettverk, og Hurum vil bli en mer attraktiv kommune å bosette seg i.
 

Hel-Max Miljøkonsult skal gjerne hjelpe med å lage en analyse (som den i linket) for Hurum Kommune

 

Hurum Offentlige Samkjørings Plattform (HOSP)

Hovedmålet med HOSP er å sikre en «kritisk masse» av samkjørere samt gi sanntidsinformasjon om trafikksituasjonen. Det vil si å sikre at det er nok sjåfører og passasjerer til at løsningen kan tilby sanntidskobling mellom reisende. Dette blir mulig dersom samkjørere og leverandører av samkjøringsprogramvare integreres innenfor en felles plattform.
 

Grunna spredte tettsteder/geografi og jobb muligheter har Hurum et uforholdsmessig høyt forbruk av privat-kjørte km per innbygger; dette har konsekvenser for privat økonomi, tidspress, infrastruktur, forurensing, ikke minst er det et av flere forhold der virker negativt for tilflytting.

Forestill dere at morgen rushet med ensomme foreldre der stresser til barnhage med deres 1-2 barn blir 1/4 til 1/2 så stort? Effekten av at Oslo pendling med 3-4 pendlere pr. bil? Muligheten for å komme fra Kana til møte med Hurum2020 uten å bruke 3-4 timer, (inkl. ufrivillig tur omkring Tofte/Filtvet), som med nåværende busruter?

 

Om Hurum2020 satset på å adaptere og promovere et Hurum-basert OSP system, da vil kommunen utvilsomt spare en del utgifter til kollektiv transport samtidig som det vil medvirke til mindre travle (og dermed sikre) veier i kommunen, ikke minst vil det indirekte oppbygge innbyggernes sosiale nettverk og bli en mer attraktiv kommune å bosette seg i.

Elektrifisering av kommunens bilpark

Hovedmålet er dels at kommunen gjør sitt til å begrense bruk av fossile brennstoffer ved

kommunale tjenester og promoverer bærekraftig transport, men samtidig at realisere en utbygging

av offentlige betalings-ladestasjoner på Hurum (også for el-sykler). Dette er økonomisk mulig ved

anbud på leasing samt brennstoff besparelser.

 

Politisk bør det være ønskelig at flere av kommunens biler blir el-biler og at bilene kan gå over fra å

være leaset til å bli i kommunens eie. Dette kan etableres ved følgende tilføyelse av til

Økonomiplanen: "Hurum kommune skal ha en mest mulig miljøvennlig bilpark, innenfor

akseptable økonomiske rammer og de funksjonskrav til bilbruken som må ligge i bunn.

Kommunestyret ber rådmannen om raskt å gjennomføre en analyse som ser på hvilke krav

kommunen må ha til sin bilpark, og hvordan dette kan møtes av en så miljøvennlig bilpark som

mulig. Målsettingen om en miljøvennlig bilpark praktiseres dessuten omgående i forhold til

mulighetene som ligger i anbudsprosessen for ny leasingperiode for biler i kommunen".

 

Om opplegg for opplading blir plassert desentralt i nærheten av ansattes bolig og samtidig gjort

offentlig tilgjengelig for rask-lading (mot betaling) vil det støtte andres bruk av elbiler og sykler.

Giftfri Hurum

Hovedmålet er dels at kommunen gjør sitt ved å eliminere innkjøp og bruk av neonikotinoid og glyfosat-innholdige sprøytemidler, men samtidig å realisere en opplysnings kampanje for borgere med henblikk på drastisk reduksjon av giftstoffer i hverdagen. Kampanjen bør ledes av en designert kommunalt ansatt miljøarbeider.
 

Det er nå vår, golf banens greens er flotte grønne, men snart ser vi rare gule og døde områder i landskabet. Også i hager og på noe av Hurums beste jorda for landbruksproduksjon. Om Hurum skal tas seriøst som "Grønn" og "Bærekraftig" må sånt endres: Vanlig eddik kan ha samme funksjon som glyfosat, men ofte mangles viten om det.

Det er relativt enkle tiltakk der skal til for å eliminere Hurum kommunes egen giftbruk, men signal effekten er stor. Om kommunen samtidig oppretter en prosjektorientert stilling til å iverksette et Giftfri Hverdag prosjekt modelert på Stavanger kommunes opplegg, vil effekten mangedobles. Tiltak bør inkludere skolering for erhvervslivet såvel som undervisningsinstitusjoner og borgere.

Det bør være i enhvers interesse å unngå ytterligere forgifting av Hurums arealer og familier; også framtidige generasjoner. Om Hurum følger danske Samsø modellen vil halvøya vår være et eftertraktet sted for fritidsaktiviteter for de omkringliggende urbane tettsteder, ikke minnst for tilflytting av barnefamilier.

Hurum Open Food Network

Hurum Open Food Network vil være en del av et internasjonalt non-profit online- distribusjon system der kobler lokale matprodusenter og hubs med forbrukere. Dermed nåes nye markeder og produsentene kan forteller sine historier, oppbygge kontakt og tillid. Det er mangfoldig, transparent, lokalt og bærekraftig. Det er transaksjon som transformasjon.

 

Areal, demografi og landbruks-statistikker viser at Hurum kan dekke mat behovet for sine innbyggere (og hyttefolket), men grunna landbrukspolitikk og Norges nær monopolistiske distribusjonssystem er realiteten en annen. Hurum kommune har ikke mulighet å endre regler, subsidier eller dagligvarekjedene, men det er lov å hjelpe med å skape mere lokal resiliens, mindre handelslekkasje, ved å promovere og støtte lokal produksjon og handel.
I stedet for kun å skape et lokalt mat-marked noen få helger (noe der ofte tar mer av produsentens tid end det er verd) er OFN en mulighet for alle å finne, lære om og kjøpe lokalmat, hva enten det er fra gårdsbruk, "kakedamen" eller Hurum Mølle.

Hurum OFN vil drives av lokale entreprenører, men kommunal støtte og publisitet vil akselerere konseptet og samtidig synliggjøre Hurum som en mer bærekraftig og grønn kommune; en kommune i Oslofjorden med fokus på lokalmat-produsenter det er verd å besøke/ støtte.

Hurum Lokalliv Portal

Webportalen “hurum.lokalliv.no” (Ved hjelp av “Lokalliv.no” software), vil tilby gratis informasjon om bærekraftige lokale aktiviteter på en mer inkluderende, overskuelig og engasjerende måte end de nåværende fraksjonerende kommunale, Vel, sport, Facebook grupper etc., Portalen vil bl.a. inneholde tjenester/ting bytte-ring, samkjørsel og en virtuell markedsplass for store og små matprodusenter og forbrukere.

 

Lokalkunnskap øker livskvaliteten betydelig, men tar tid å sette seg inn i. For eksempel fiske-plasser, akebakker, jakt, andre former for idrett/aktiviteter? Lokalliv samler denne informasjonen sånn at alle Huringer, -både nye og gamle, kan nyte det dette fantastiske stedet har å by på.

Lokalliv portalen er utviklet igjennom det siste år med Nesoddliv.no som modell, og er i konstant videre-utvikling. Portalen inkluderer en rekke open source software med bærekraftige formål; Timebank, Restart, Peerby, Repaircafe, IncredibleEdible, LETS; prosjekter der alle stimulerer et merr grønt og sosialt Hurum hvor vi hjelper hverandre, deles om ressurser, dyrker mer mat lokalt og motvirker handelslekkasjen.

Hurum Lokalliv inkluderer alle Hurum2020 målene med fokus på et grønt samvær og innkjøps-tilbud der bidrar til Hurums omdømme og bomiljø. Det vil drives av lokale entreprenører, men kommunal støtte og publisitet vil akselerere konseptet. Administrasjon av gruppen blir inntjent fra 1% av omsetningen av salg fra den integrerte Hurum OFN Hub.

Innendørs Plante - Skoler

Alle Hurums institusjoner der kjøkken er inkludert (barnhage, skoler, eldresentre etc.) bør installere

enkle opplegg brukerstyrt dyrking av innendørs grønnsaker. Både barn og eldre vil ha fordel av å

lære å dyrke maten selv, samtidig som penge, vann, transport, gjødsel, kjemi spares. Ungdommen

får en bærekraft erfaring der varer hele livet.

 

Kommunen bør fungere som modell for økologisk kosthold, ikke minst inkludere hensynet til å

minimere klimautslipp. Ved aktivt å anvende teknikker for innendørs dyrking så som hydroponi og

vekstlys, vil kommunen ikke blot innfri ovennevnte mål, de vil også være foregangs kommune for å

lære disse moderne teknikker og verditenking til befolkingen.

Det er fullt mulig å dimensjonere systemet i forhold til institusjonens forbruk og garantere

friskdyrket næringsrikt grønt hele året. Hva enten brukergruppen er barn, ungdom, handikappet

eller eldre, har forskning vist positiv effekt ved involvering i hagebruk som undervisning eller

terapi.

 

Værsågo!

Holtebrekk Mathagen

Å skape et sentralt distribusjons punkt for økologisk lokalmat kombinert med undervisnings-fasilitet for hushold grønnsaksdyrking/innendørs dyrking ved Holtebrekk. Hagen vil inkludere en skalerbar innendørs produksjonfasilitet, drivhuse og hage-opplegg hvor det blir mulig å ha felleshager. Alle fasiliteter er mobile så området fortsatt kan benyttes til parkering ved julemarked etc.
 

Aldri før har Norsk matsikkerhet vert så usikker. Dette er til stor del et politisk/økonomisk anliggende, men det er klart mulig på kommunal plan å bidrag til en holdningsendring for et mer bærekraftig lokalsamfunn. Vi er nød å gjen-lære gamle dyder som grønnsaksdyrking og vi kan kombinere dette med å benytte moderne metoder der eliminere gift, kjemi og importert gjødsel, minimerer skader grunna klimaendringer og gjør det mulig å dyrke grønnsaker hele året i Norge.

Hurums spredte tettsteder gjør at Holtebrekk er ganske sentral for privat-bilistene, ikke minst produserer Steinerskolen og barnhagen kompost der effektivt kan omdannes til mat som del av et undervisningsopplegg. Likeledes kan elever, foresatte og andre adoptere egne dyrkningskasser.

Forbipasserende kan stoppe og avhente den lokalmat de har bestilt og betalt via Hurum OFN, evt. supplert med hva som Hurum-Grønnt produserer i containerne her. Kommunen kan bidra med tillatelser, støtte og promovering av prosjektet.

Grønn Utbygging

Positiv målrettet tilvekst av Hurum sikres ved at kommunen tinglyser en rekke miljø og energi krav i planlegging, utstykning og salg av tomter til etablering av blandede boliger (parsellhuse, tett-lav bebyggelse til seniorboliger, klyngehuse, sosiale boliger), evt. offentlig byggeri til daginstitusjon og felles-hus samt en enkelt dagligvarehandel.

 

Hurum adapterer den veldig suksessfulle "Stenløse Syd" utbyggingmodell: Et område slikt Engene planlegges bevist nær bussterminal av hensyn til redusert trafikkbelastning, for at tiltrekke yngre familier, fastholde ”det grå gullet” fra parsellhusområdene og nye seniorboliger, og bør utformes etter hensyn til sosial kontakt, let tilgjengelighet og naturutsikt. Alle sentrale funksjoner som rådhus, bibliotek, handlesenter, skole, sportshaller mm bør være i komfortabel sykkel/gang avstand via beskyttede sti systemer. Byggeriet er uttrykk for en ny politikk med bymessig fortetning, med planlagte parseller til 3-etasjes byggeri.

Signifikant så inkluderes disse særlige krav for utbyggingen (lik BREEAM-NOR Excellent standarden):

TEK15 - Forbud mod PVC og trykkimpregnert træ - Krav om lokal håndtering av alt regnvann ved etablering av faskiner til ned-siving og regnvannanlegg med gen-anvendelse til toalettskyll og evt. vaskemaskin - Detaljert krav til beplantning - Krav om min. 3 m2 solfangere på hvert tak - Intelligent styring av energi og vannforbruk

Fjernarbeidssentre

Hurum2020 involverer seg aktivt i å etablere 1-4 fjernarbeidssentre f.eks. ved Hovtunet, Torstvedt, Tofte og Sætre: Dvs. lokaler der arbeidstakere tilknyttet ulike virksomheter jobber sammen i nærheten av sine boliger, eller satelittkontorer, der en gruppe ansatte tilknyttet samme foretak jobber i nærheten av sine boområder: Det er omvendt pendling!


Prosjektet krever målrettet arbeide av kommunen; enten egen finansiering (evt via egen byggmasse) eller partnerskab med investor, dernæst målrettet aktiv salgs/lobby aktiviteter til virksomhetene. I denne sammenheng bør også de mange små lokale enkelperson bedrifter i kommunen inviteres med i varmen.

Hurum kommune har for tiden 54% pendlere og legger opp til flere til tross for internasjonale klimaavtaler; dette initiativ (i sammenheng med grønn utbygging, sykkel infrastruktur og lokalmat) vil gjøre Hurum til et attraktivt sted å bo, et sted der blir lagt merke til når virksomheter planlegger utvidelse eller omplassering.

Framtidens Pendling

Sky-Way teknologien er unner rask utvikling, og erfaringen tilsier at plan-prosessen vil bli lang så det er best å starte så tidlig som mulig. Ideen er å initiere prosessen for framtidig elektrisk basert gondol-bus basert transport system Sætre – Slemmestad – Holmen – Sandvika – Fornebu – Bygdøy - Aker Brygge.

Ettersom det er kommunens ansvar å planlegge for framtiden bør fokus skiftes fra bro, tunnel, og 
veier basert på et 100+ år gammel transport konsept (bensinmotor+hjul) sterkt nedprioriteres.

Nåværende el-ferge prosjekt er bra for en overgangsperiode, men ettersom Sky-Way City Suspended Transport vil kunne nå langt høyere fart (med mindre elektrisk forbruk) med mye rimeligere små gondol-bus enheter gjør det at mange enheter kan sikre en hyppigere frekvens med flere avganger og betjene langt flere brukere.

 

Prosjektet krever målrettet arbeide av kommunen for å få det inkludert i regional/ statlig transportplanlegging, dernest målrettet aktiv salgs/lobby aktiviteter til involverte virksomheter.

 

Hurum kommune har for tiden 54% pendlere og legger opp til flere til tross for internasjonale

klimaavtaler; dette initiativ (i sammenheng med grønn utbygging, sykkel infrastruktur og lokalmat) vil gjøre Hurum til et attraktivt sted å bo, et sted der blir lagt merke til når virksomheter planlegger utvidelse eller omplassering.

Please reload

1 Sykkelveinett
2 Smart busses
3 Samkjøring
4 Elektrifisering
5 Giftfri Hurum
6 HOFN
7 Lokalliv
8 Plante skoler
9 Holtebrekk Mathagen
10 Grønn Utbygging
11 Fjernarbeidssentre
12 Framtidens pendling
bottom of page